POLITIKA E PRIVATIZIMIT

POLITIKA PËR PËRDORIM DHE MBROJTJE TË INFORMACIONEVE NË UEB FAQEN ZK.MK ('POLITIKA')

 

Ofrimi i çfarëdo informacioni ose përmbajtje nga ana e Përdoruesit është vullnetare dhe është çështje e Kushteve për përdorim të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Politike për përdorim dhe mbrojtje të informacioneve(në tekstin e mëposhtëm “Politika”). Me këtë Politikë përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e ueb faqes zk.mk si dhe shërbimet e saj dhe fukcionaliteti. E drejta e përdorimit në zk.mk  është diçka personale e Përdoruesit (Përdoruesi mund të jetë subjekt juridik ose person fizik) dhe nuk transferohet në ndonjë person tjetër ose subjekt.

 

1. Cilat informacione përzgjedhim, si dhe për çfarë qëllimi e bëjmë atë.

 

1.1. Informacione përdorimi

 

Zk.mk ka të drejtë të mbledh dhe të përdor informacione për Përdoruesit. Informacionet me të cilat Përdoruesi mund të identifikohet përfshijnë: emra, vendndodhje, adresa e postës elektronike, si dhe të gjitha informacionet e tjera që përdoruesi me vullnet të lirë vendos ose janë parashikuar gjatë përdorimit të shërbimeve në ueb faqen zk.mk (të disponueshme nëpërmjet zk.mk).

 

Në formularin për regjistrim që përdoruesi e mbush gjatë nënshkrimit të marrëveshjes,  zk.mk qartë tregon në natyrën e detyruar ose vullnetare për dhënien e të dhënave dhe pasojat nga refuzimi i të njëjtave gjatë dorëzimit. Në përputhje me Kushtet për përdorim dhe këtë Politikë, Përdoruesi pajtohet që informacionet e përdoruesit të përgatiten në përputhje me parashikimet për to dhe në përputhje me rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë.

 

Vendosja/Dhënia e të dhënave personale të cilat janë të shënuara si të detyruara për dërgim në formularët e përshtatshëm elektronik për regjistrim në ueb faqen zk.mk, janë të domosdoshme për regjistrim të Përdoruesit dhe për qasje të mëtejshme deri tek shërbimet e përdorimit për të cilën nevojitet regjistrim.

 

Mos dërgimi i këtyre informacioneve paraqet pengesë për kryerjen e regjistrimit të suksesshëm ose bazë për ndërprerje të regjistrimit përkatës, të njëanshëm nga ana e zk.mk, në përputhje me Kushtet për përdorim.

 

Përveç informacioneve të mësipërme, zk.mk ka të drejtë (por jo dhe detyrim) automatikisht në mënyrë të përkohshme të ruaj informacione të caktuara të cilat kompjuteri ose aparati i terminalit i dërgon tek serveri i zk.mk në lidhje me aktivitetin përdorues. Informacionet ruhen në logo-dadotekën e Serverit të zk.mk dhe mund të përfshijë informacione për faqe të ueb faqes së zk.mk, që i ka vizituar Përdoruesi, ueb faqe që e drejtuan Përdoruesin në ueb faqen zk.mk, ueb faqe që përdoruesi ka vizituar nëpërmjet linqeve që janë prezantuar në ueb faqen zk.mk, data dhe koha e atyre vizitave, IP-adresa e Përdoruesit, lloji i lidhjes së internetit që përdor Përdoruesi, fjalë kyçe që përdor Përdoruesi gjatë kërkimit në direktoriumin e zk.mk, numri i përdoruesve që kanë panë njoftimin në internet (banerin) në ueb faqen e zk.mk, numri i klikimeve në njoftimet në internet (banerë) në ueb faqen zk.mk, etj. Këto informacione nuk janë të lidhura me informacionet që identifikojnë Përdoruesin individual dhe përdoren për hulumtim dhe ndjekje të sjelljes së Përdoruesit, shprehitë dhe interesat e tij që të analizohet efikasiteti i reklamimit, për shkak të qëllimeve statistikore dhe për shkak të përmirësimit të Shërbimeve të ofruara. Zk.mk mundet përkohësisht ti ruaj dhe përpunoj këto informacione në formë të personalizuar  bashkë me informacionet e tjera për Përdoruesin, të cilat ai i dërgoi gjatë regjistrimit ose përdorimit të Shërbimeve. Përveç asaj, zk.mk mbledh log-datotekë(datë, kohë dhe burim të përshtatshëm –IP adresë) kur ajo është në përputhje me ligjet në fuqi, si dhe log –dadoteka dhe të gjitha informacionet e tjera që janë të domosdoshme për reproduksionin elektronik të deklaratave që i jep Përdoruesi gjatë përdorimit të shërbimeve(për shembull pranimin e kushteve për përdorim, etj), por dhe identifikim i përdoruesit në rast mosmarrëveshje ose shkelje të rregullave ligjore.

 

1.2.  Përmbajtje në dispozicion të publikut. Përmbajtje për përdoruesin

 

Përmbajtja për përdorues(e cila përmban ose jo të dhëna personale),  të cilat Përdoruesi i regjistruar i publikon në ueb, si dhe të gjitha informacionet që i vendos gjatë përdorimit të shërbimeve (siç janë emrat, vendndodhjet, posta elektronike, fotografi, numra telefonik, data e lindjen, informacione për profile në rrjetet sociale, etj), janë publikisht të disponueshme në ueb faqen e zk.mk  dhe Përdoruesi pajtohet me zbulimin e tyre, pra me publikimin e tyre në ueb faqen e zk.mk.

 

Për shkak të shmangies së dyshimit, zk.mk  s’ka asnjë qëllim të mbledh, përdor, ruaj ose në mënyrë tjetër të përgatis të dhëna personale ose lloje të tjera informacionesh që janë çështje e mbrojtjes së veçantë në përputhje me legjislacionet ekzistuese, nëpërmjet përmbajtjes së përdoruesit që përdoruesi i regjistruar i dërgoi në ueb faqen e zk.mk, as edhe të ndjek ekzistencën e informacioneve të tilla në kornizat e saj. Dërgimi i përmbajtjeve të përdoruesit ose çfarëdo lloj tjetër të dhënash personale ose informacione të tjera që i përmban ajo, në këtë ose në ndonjë mënyrë tjetër, kur përdoruesi i përdor Shërbimet dhe është tërësisht në rrezikun dhe përgjegjësinë e tij. Me pranimin e kushteve për përdorim të kësaj Politike, përdoruesi deklaron se ai/ajo është i informuar, i pranon të njëjtat dhe është dakord se të gjithë informacionet ( përfshi dhe të dhënat personale) që janë pjesë e përmbajtjes së përdoruesit, të publikuara nga ana e tij/ e saj dhe nga llogaria përdoruese e tij/e saj do jenë publikisht të disponueshme për çdo Përdorues në ueb faqen zk.mk, si dhe për palë të tretë të cilëve zk.mk u mundëson qasje deri në këtë përmbajte përdoruese ose informacione të tjera, në përputhje me kushtet e parashikuara për përdorim të kësaj Politike. Gjithashtu, Përdoruesi deklaron dhe garanton se gjatë publikimit të përmbajtjes përdoruese ose informacioneve të tjera, ai/ajo nuk i cënon të drejtat e personave të tjerë në lidhje me të dhënat e tyre personale ose të drejta të tjera legjislative, duke përfshirë se ai/ajo tashmë ka marr aprovimin për publikim (deri në masën që është e nevojshme sipas legjislativave ekzistuese).

 

Zk.mk mbledh dhe përdor informacionin nga paragrafi 1.1 për qëllimet e shkruara në Kushtet e Përdorimit dhe në këtë Politikë, siç janë sigurim i shërbimeve, sigurim i qasjes dhe kontrollit të llogarisë kontrolluese të tij / të saj, përmbushjen e detyrimeve të tij në përputhje me ligjin, zbatim dhe mbroje të të drejtave të tij / të saj të mbrojtura ligjërisht dhe interesat ligjore, oferta për mallra dhe /ose shërbime të reja të ofruara nga palë e tretë, promovime, kërkesën për organizim, anketa dhe testime për qëllime statistikore

 

1.3.   Shërbime të lidhura me palë të tretë.

 

Zk.mk mund tu mundësoj dhe palës të tretë, si Facebook, të publikojnë në ueb faqet e tyre përmbajtje për përdorim publik nga kompania, shoqatat, institucionet dhe profesionistë në ueb faqen e zk.mk.

 

Përveç asaj, me dëshirën e tij Përdoruesi në ueb faqen e Zk.mk mund të ndajë(nëpërmjet facebook shërbim për lidhje, për shembull)informacione që janë publikisht të disponueshme në ueb faqe të tjera, përfshi dhe informacionet për lidhje të përdoruesit me ueb faqe të tjera (për shembull, miq dhe lista kontaktesh). Kjo politikë nuk përdoret për informacione për Përdoruesin dhe miqtë e tij/ e saj që janë të ruajtur në ueb faqe të tjera. Mbledhja, ruajtja, mbrojtja dhe përpunimi i atyre informacioneve është subjekt i kushteve të ueb faqeve të tjera. Nëse përdoruesi nuk do që miqtë e tij/ e saj, kontaktet dhe informacione të tjera për përdoruesin që janë të disponueshme në ueb faqe të tjera të jenë të disponueshme dhe për ueb faqen e Zk.mk, atëherë përdoruesi ka mundësi ti ndryshoj parametrat për privatësinë e tij/ e saj në profilin përdorues të tij,/të saj në ueb faqet e tjera.

 

1.4. Ëmbëlsira (Cookies)

 

Zk.mk ka të drejtë (por jo dhe detyrë) në kompjuterin e përdoruesit ose të një pajisje tjetër terminale të instaloj ëmbëlsira – datoteka të vogla tekstuale, të cilat janë të ruajtura në ndonjë faqe tjetër interneti nëpërmjet internet serverit të hard diskut të Përdoruesit dhe jep mundësi për të rifreskimin e informacioneve për përdoruesin sepse ata i njohin sajtet/ ueb faqet që pajisja terminale e tij/e saj i përdor dhe/ose i kërkon.

 

Gjatë ofrimit të shërbimeve, zk.mk përkohësisht mban informacione dhe fiton qasje tek informacionet dhe proceset që janë të ruajtura në pajisjen terminale të përdoruesit me qëllim:  

 

1.4.1. Përdoruesit ti sigurohet qasje normale dhe cilësore deri tek shërbimet, bashkë me të gjithë mundësitë funksionale; të kontrolloj prani të skripteve, aplikacione softueri dhe rregullim të pajisjes së terminalit të përdoruesit, që janë të domosdoshme për një qasje normale dhe përdorim të shërbimeve dhe ta njoftoj atë nëse nuk i ka;

 

1.4.2. Të monitoroj dhe të parandaloj përdorimin e multi-llogarive (regjistrim dhe përdorim i më shumë llogarive përdoruese nga ana e të njëjtit person) me qëllim keqdashës:

 

1.4.3. Vizualizim i elementeve jo vizualizuese nga ueb faqja e zk.mk  për të cilat ka kërkesa të veçanta të cilat janë ose nuk janë kompatibile të karakteristikave të veçanta, cilësi ose opsione të pajisjes së terminalit të Përdoruesit (për shembull: gjerësia e ekranit, rezolucioni dhe të tjera);

 

1.4.4. Ti përshtat shërbimet dhe të mundësoj paraqitje automatike të elementeve të ndryshme ose fshehje të elementeve të ndryshme nga ueb faqja e zk.com.mk, në përputhje me dëshirat dhe përshtatje të përdoruesit;

 

1.4.5. Ti reklamoj dhe hulumtoj kërkesat e përdoruesit.

 

Ëmbëlsirat që përdor zk.mk nuk ruajnë informacione(të dhëna personale) që mundësojnë identifikim të përdoruesit si person fizik. Qëllimi i tyre është vetëm të identifikohet e përdorura nga ana e kërkuesit dhe/ose pajisja terminale e Përdoruesit.

 

Përdoruesi ka të dejtë në çdo kohë të refuzoj qasjen e ruajtur dhe/ose deri tek informacionet që janë të ruajtura në pajisjen terminale që përdor Përdoruesi.

 

Ndalimi dhe/ose fshirja e ëmbëlsirave nga ana e përdoruesit mundet tërësisht ose pjesërisht të mos i mundësoj Përdoruesit të ketë qasje në ueb faqen e zk.mk dhe/ose shërbimet, ti ndryshoj ose fshijë preferencat që Përdoruesi më parë i vendosi në ueb faqen e zk.mk dhe ose ta përkeqësoj në mënyrë të ndjeshme cilësinë e shërbimeve, për të cilat zk.mk nuk mban asnjë përgjegjësi.

 

Përdoruesi ka të drejtë në çdo kohë nga zk.mk të fitoj informacione për të dhënat që janë të ruajtura në pajisjen e tij terminale, me dërgimin e pyetjeve në zk.mk në e-mail adresën në vijim: info[at]zk[dot]mk (e-mail adresa është shkruar në këtë mënyrë me qëllim të na mbroj nga SPAM; Ju lutem zëvendësoni [at] me @, dhe [dot] me ‘.’).

 

Zk.mk përdor dy lloje ëmbëlsirash - "të përkohshme" (të cilat janë fshirë nga memoria e pajisjes së terminalit të përdoruesit kur përdoruesi mbyll kërkimin në internet) dhe “të përhershme” (që ruhen në pajisjen e terminalit të përdoruesit derisa ai/ajo nuk do ti fshijnë). Përdoruesi mund ti mënjanoj ëmbëlsirat e përhershme sipas udhëzimeve të kërkuesit të internetit që përdor. Ëmbëlsirat që përdor zk.mk përmbaj numër identifikimi që ndihmon për identifikim të Përdoruesit.

 

Ëmbëlsirat gjithashtu mund të instalohen, nga ana e një personi të tretë me qëllim që të reklamohen produktet dhe shërbimet që mund të jenë interesante për Përdoruesin kur ai/ajo viziton ueb faqen e zk.mk dhe ueb faqet e tjera. Zk.mk nuk ka qasje ose kontroll mbi përdorimin e ëmbëlsirave. Këto ëmbëlsira gjithashtu mbledhin informacione për mënyrën e përdorimit të ueb faqes së zk.mk, si për shembull, cila ueb faqe rekomandoi Përdoruesin drejt ueb faqes së zk.mk, cilat faqe internet nga ueb faqja e zk.mk ka vizituar Përdoruesi, informacione për vizitat e përdoruesit në ueb faqe të tjera, por nuk mbledh informacione siç janë emra, e-mail adresa, informacione të tjera për kontakt ose të dhëna të tjera personale të cilat do tu mundësojnë personave të tretë të identifikoj Përdoruesin dhe të kontaktoj me atë.

 

2. Me kë i ndajmë informacionet tuaja?

 

2.1. Përmbajtje publike

 

Zk.mk ka të drejtë në ueb faqen e zk.mk të distribuoj dhe vendos përmbajtje të disponueshme publikisht, përfshi dhe të gjitha përmbajtjet e përdoruesit të personave që janë të lidhur në zk.mk, partnerët e tij të biznesit dhe të gjithë palët e tretë, dhe përdoruesit kuptojnë dhe janë dakord se ato palë të treta mund ta publikojnë përmbajtjen e përdoruesit në ueb faqen e tyre ose në platformë mediatike. Ata duhet ta tregojnë përdoruesin si burim të asaj përmbajtjeje përdoruese dhe në llogarinë e tyre të publikojnë dhe shkruajnë informacione publike të disponueshme, siç janë emra dhe fotografi.

 

2.2. Persona të cilët përgatisin të dhënat në emër të zk.mk (Data procesorë)

 

Me qëllim që të kryet mbështetje teknike dhe administrim i ueb faqes së

zk.mk dhe informacionet të përgatiten për qëllime statistikore dhe marketingu, gjatë kryerjes së testimit dhe sondazheve për punën e ueb faqes së zk.mk, kur kryen pagesa dhe përdoren dhe shërbime të tjera të lidhura me ueb faqen e zk.mk, të dhënat personale dhe informacione të tjera për Përdoruesin mund tu zbulohen dhe të përpunohen nga palë të treta të cilëve zk.mk ua dha për kryerjen e shërbimeve të tjera të lidhura me ueb faqen e zk.mk. Ato të dhëna do zbulohen dhe do përpunohen në mënyrë të duhur deri në një masë dhe sasi të caktuar, që është nevojshëm për tu mbaruar puna e caktuar.  Në përputhje me atë, ato palë të treta do veprojnë si data procesorë në emër të zk.mk. Data procesorët janë të njohur se informacionet janë subjekt i Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale.

 

Këta persona do jenë përgjegjës ti përpunojnë të dhënat vetëm dhe vetëm në përputhje me udhëzimet e rrepta të zk.mk  dhe s’do kenë të drejtë të dhënat personale të Përdoruesit ti përdorin ose ti përpunojnë në ndonjë mënyrë tjetër, për qëllime të tjera, përveç qëllimeve që janë përshkruar në kushtet për përdorim të kësaj Politike.

 

2.3. Marketing Direkt

 

 

Me pranimin e kushteve për përdorim të kësaj Politike, Përdoruesi pajtohet të dhënat e tij/e saj të përpunohen për marketing direkt. Përdoruesi ka të drejtë në çdo kohë ti kundërshtoj përpunimet e mëtejshme të të dhënëve personale të tij/të saj për marketing direkt me dërgimin e një letre informuese në zk.mk në kontakt adresën e mëposhtme ose postën elektronike. Përdoruesi ka të drejtë të jetë i informuar përpara se të dhënat personale të tij/të saj për herë të parë të zbulohen tek një palë e tretë ose të njëjtat të përdoren në emrin e tyre për marketing direkt, si dhe ti jepet mundësi tu kundërvihet zbulimeve të tilla dhe përdorime.

 

Me pranimin e kushteve për përdorim dhe këtë Politikë, Përdoruesi deklaron se ai/ajo është i informuar dhe është dakord që zk.mk ti publikoj dhe ti zbuloj të dhënat personale të tij/të saj tek kontrollues të tjerë të të dhënave për marketing dhe reklamim në territorin e vendit dhe jashtë territorit, në vendet e Bashkimit Europian, kur ajo është në përputhje ne rregullativat nga Ligji për Mbrojtje të të Dhënave Personale në Maqedoni.  Përdoruesi ka të drejtë në çdo kohë të tërheq miratimin e tij për publikim të mëtejshëm të të dhënave të tij personale në një palë të tretë, në mënyrën siç është përshkruar në këtë nen, më lart.

 

2.4. Zbulim i të dhënave personale

 

Zk.mk merr përsipër të mos zbuloj çfarëdo të dhënë personale dhe informacione të tjera për Përdoruesin ose për përdorimin e tij/e saj të Shërbimeve, si dhe të mos i zbuloj të dhënat e mbledhura nga palë e tretë – organe kompetente, kompani, persona dhe të tjerë, përveç: 

 

2.4.1. kur ajo është parashikuar në Politikë ose në Kushtet për përdorim ose kur përdoruesi do japë një deklaratë të qartë në momentin e regjistrimit ose më vonë;

 

2.4.2. kur ajo është e nevojshme për shkak të përmbushjes së ndonjë detyrimi ligjor në zk.mk;

 

2.4.3. kur informacionet i kërkon pushteti qendror, autoritet gjyqësore dhe zyrtarë, të cilët në përputhje me ligjet ekzistuese janë të autorizuar të kërkojnë dhe përzgjedhin informacione të tilla në përputhje me procedurat ligjore dhe rregullativat;

 

2.4.4. kur zbulimi i të dhënave personale nga ana e zk.mk është i domosdoshëm për mbrojte të drejtësisë, interesave ligjore dhe reputacioni i zk.mk,  d.m.th kur ajo është e lidhur me personat nga zk.mk ose përdoruesit;

 

2.4.5. kur informacionet u zbulohen të punësuarve ose bashkëpunëtorëve të zk.mk për shkak të aktiviteteve të lidhura me administrimin e zk.mk dhe përdorimin e shërbimeve;

 

2.4.6. në raste të tjera të përcaktuara nga rregulloret për mbrojtje të të dhënave personale.

 

3. Sa të sigurta i ruajmë informacionet tuaj?

 

3.1. Politikë për persona nën 13 vjet

 

Ueb faqja Zk.mk nuk është e menduar për persona nën 13 vjet. Zk.mk nuk ka qëllim ti mbledh dhe përpunoj të dhënat personale për persona nën 13 vjet. Në raste se një person nën 13 vjet i vendos të dhënat e tij personale pa pëlqimin e prindërit të tij/të saj dhe/ose kujdestarit, ata duhet menjëherë të informojnë R3 Infomedia.

 

3.2. Siguri

 

Zk.mk i kushton vëmendje të madhe mbledhjes, ruajtjes dhe punimit të të dhënave personale të përdoruesve, me dëshirën e mirë, në drejtim të qëllimeve të vërtetuara mirë dhe të qarta dhe në përputhje me Ligjin për Mbrojtje të të Dhënave Personale në Republikën e Maqedonisë dhe ligje të tjera relevante, nëse bëhet fjalë për raste të tilla. Në atë kuptim, zk.mk ndërmerr të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale të Përdoruesve nga shkatërrimi i rastësishëm ose joligjor, humbje, ndërrim, zbulim ose qasje e palejuar.

 

Zk.mk i kushton vëmendje të madhe dhe është përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave personale të Përdoruesit që i fiton gjatë sigurimit të Shërbimeve që janë çështje e Shërbimeve për përdorim, përveç rasteve të: fuqisë mbinatyrore, aksidenteve të rastësishme ose veprim keqdashës i një pale të tretë dhe në rastin kur përdoruesi vetë e ka bërë këtë informacion të disponueshëm për palën e tretë.

 

3.3. Të drejtat lidhur me të dhënat personale

 

Përveç pranimeve të lartpërmendura të Kushteve për përdorim të kësaj Politike, Përdoruesi vërteton se ai/ajo është i njohur me të drejtat e përcaktuara me Ligjin për Mbrojtje të të Dhënave Personale, duke përfshirë dhe jo të kufizohet në:

 

3.3.1. të drejtën e përgjithshme të jetë i informuar për të gjitha akuzat/referimet në lidhje me mbrojtjen dhe përgatitjen e të dhënave, që zk.mk është e detyruar ti mundësoj ex-oficcio ose me kërkesë të përdoruesit, në përputhje me legjislacioni ekzistues që është në fuqi.

 

3.3.2. të drejtën për qasje deri tek të dhënat e tyre që i përgatit zk.mk;

 

3.3.3. të drejtën për ti korrigjuar dhe rifreskuar të dhënat e tij që i përgatit zk.mk;

 

3.3.4. të drejtën të kërkoj të dhënat personale të tij/ të saj të fshihen ose bllokohen kur ato s’janë të përgatitura në përputhje me këtë Politikë, kushtet për përdorim dhe ligjet ekzistuese që janë në fuqi;

 

3.3.5. të drejtën të kërkoj nga zk.mk të informoj palën e tretë të cilit ia zbuloi të dhënat personale, për çdo fshirje, korrigjim ose bllokim në të dhënave, vetëm në rastet kur është e pamundur ose është e lidhur me përpjekjet e shumta nga ana e  zk.mk;

 

3.3.6. të drejtën në çdo kohë, pa pagesë dhe pa arsye të kundërshtoj rreth përgatitjes së të dhënave të tij/të saj për qëllimet e marketingut direkt, pra nga ana e zk.mk ose pala e tretë të jetë zbuluar në një palë tjetër të tretë për qëllime të tilla, më përputhje me ligjet ekzistuese;

 

3.3.7. të drejtën për të filluar proces para gjykatës kompetente që ti mbroj të drejtat që janë dhënë në përputhje me ligjet që janë në fuqi.

 

Çdo përdorues i regjistruar nëpërmjet llogarisë së tij përdoruese mund ti korrigjoj dhe rifreskoj të dhënat e tij personale, të ruajtura nga zk.mk.

 

Përdoruesi mund ti ushtroj të drejtat e tij nga ky nën me dërgimin e një kërkese me shkrim në zk.mk, me datë dhe nënshkrim/ose në përputhje me ligjet që janë në fuqi. Përdoruesi mund ti realizoj të drejtat e tij, në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet një personi të autorizuar (me autorizim të duhur).

 

Јагнињата стивнаа, а струмичката компанија „Кланица со ладилник“ инкасираше 1,5 милиони евра од извоз на јагнешко на хрватскиот пазар. Католичкиот Велигден на ...
сите 17 | | | веќе видена

Време зa читање: < 1 минутa За пакет акции на домашната фармацевтска компанија „Реплек“ познат инвеститор платил 93,2 илјади евра. Со тоа купувачот во своја ...
сите 11 | | | веќе видена

Време зa читање: 6 минути Не беше прејако од оваа перспектива за сѐ што пишував, алармирав и нудев решенија во континуитет низ годините (ова до експертите кои ...
сите 18 | | | веќе видена

Македонските граѓани најмногу се „заглавени“ во банка за потрошувачки кредит, ама подолг период наназад се повеќе сакаат да земат кредит за купување на стан. ...
сите 18 | | | веќе видена

Teleperformance, германска компанија и лидер во областа на обезбедување корисничка поддршка и дигитални услуги, продолжува со своето ширење низ Македонија, ...
сите 42 | | | веќе видена

Време зa читање: 4 минути Секое отстапување од формулата за усогласување на пензиите со растот на трошоците на живот и со просечната плата, сериозно ќе се ...
сите 12 | | | веќе видена

Hyni në Librin e Artë

Emri i përdoruesitFjalëkalimPerdorues i ri? | Keni harruar fjalëkalimin tuaj? | Anuloj